Uitdaging:

De sanering van een grondwaterverontreiniging met chloorsolventen in park Zwijgershoek te Sint-Niklaas. De ondergrond wordt bestaat uit leemhoudend zand. Op de verontreiniging staan grote beukenbomen, die geen invloed mochten ondervinden van de sanering.

Oplossing:

De grondwaterverontreiniging werd aangepakt met in-situ chemische oxidatie met geactiveerd persulfaat via vaste injectiefilters.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsing van 24 injectiefilters tot op de Boomse Klei op een diepte van ca 4 m.
 • Nulmonitoring via bemonstering en analyse van de geplaatste injectiefilters voor detailkartering van de verontreiniging
 • Injectie van 12 m³ katalysator en oxidator per injectieronde
 • Er werden 4 injectierondes uitgevoerd
 • De injectierondes werden uitgevoerd in een periode zonder sapstromen van de bomen

Resultaat:

Na 4 injectierondes werden in de meeste peilbuizen de saneringsdoelstellingen bereikt. Met de sanering werd een stabiele eindsituatie bekomen.

Uitdaging:

Bodemsanering van een grondwaterverontreiniging met chloorsolventen als gevolg van voormalige bedrijfsactiviteiten zoals metaalbewerking en spuiterij.

Oplossing:

De bodemsanering bestond uit gestimuleerde biologische afbraak met injectie van nutrolase.

Omschrijving van de werken:

  • Plaatsen van 17 injectiefilters in de kernzone en 6 injectiefilters als bioscherm tot 8 m-mv.
  • Jaarlijkse injectie van verdunde nutrolase (100m³per injectieronde) gedurende 3 jaar

Resultaat:

Na 3 jaar werden praktisch in alle peilbuizen de saneringsdoelstellingen bereikt. Met de sanering werd een stabiele eindsituatie bekomen.

Uitdaging:

Nagaan of gestimuleerde biologische afbraak een haalbare saneringstechniek is voor de aanwezige grondwaterverontreiniging met chloorsolventen.

Oplossing:

De pilootproef gestimuleerde biologische afbraak bestond uit een injectie van natriumlactaat in combinatie met een bacteriële ent.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsen van 3 manuele injectiefilters en 2 monitoringsfilters tot 5,0 m-mv
 • Anaëroob maken van leidingwater met bacteriecultuur
 • Injectie van 1 m³ verdunde natriumlactaat met anaëroob water
 • Naspoelen met 0,5 m³ anaëroob water
 • Toepassen van 15 liter commerciële ent (108 cellen Dehalococcoides/ml)
 • Omwille van beperkte toegang en beperkte ruimte werd de koolstofbron op voorhand aangemaakt en in een IBC ter plaatse gebracht
 • Injectie vanuit de IBC vanaf de overkant van de straat

Resultaat:

Van nature uit was geen biologische afbraak aanwezig op de site ten gevolge van een hoog nitraatgehalte. De pilootproef heeft uitgewezen dat biologische afbraak een haalbare saneringstechniek is waarbij volledige afbraak tot ethenen mogelijk is.

Uitdaging:

Sanering van een grondwaterverontreiniging met vluchtige olie en aromaten afkomstig van een voormalige asfaltfabriek.

Oplossing:

De in-situ sanering bestond uit een persluchtinjectie en bodemluchtextractie.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsen van een middenspanningscabine voor elektriciteitsvoorziening
 • Plaatsing van 18 horizontale drains voor bodemluchtextractie en 58 persluchtinjectiefilters tot 7 m diepte
 • Bodemluchtextractie-unit met een capaciteit van 2 x 500 Nm³/h
 • Persluchtinjectie-unit met een capaciteit van 30 Nm³/h
 • Sturing persluchtinjectie via gestuurde kleppen (intermitterende werking)
 • Luchtzuiveringsinstallatie met:
  – Katalytische oxidatie (capaciteit 500 m³/h)
  – 4 luchtkoolfilters (inhoud 2m³)
 • Waterzuiveringsinstallatie bodemvocht met 1 waterzijdige koolfilter
 • PLC-sturing met telemetrie en logging debieten, drukken en temperaturen.

 Resultaat:

De bodemsanering is momenteel lopende. De katalytische oxidatie draait reeds een half jaar autotherm, wat een aanzienlijke besparing van aktief kool oplevert.

 

Uitdaging:

De sanering van een grond- en grondwaterverontreiniging met chloorsolventen afkomstig van een oude wasserij in een stedelijke omgeving in Ledeberg.

Oplossing:

De bodemsanering bestond uit een kernontgraving, gevolgd door de gestimuleerde biologische afbraak van de grondwaterverontreiniging met chloorsolventen.

Omschrijving van de werken:

  • Ontgraving van de ondiepe en diepe kern
  • Afvoer en fysico-chemische reiniging van 426 ton verontreinigde grond
  • Aanvullen en verdichten van de ontgravingsput
  • Grondwaterbemaling en –zuivering voor een debiet van 20 m³/h
  • Plaatsen van 26 injectiefilters tot 6 m-mv
  • Injectie van verdunde natriumlactaat in 3 injectierondes (50 m³ per ronde inclusief naspoelen)
  • Injectie van een traag werkende koolstofbron

Resultaat:

De kernontgraving kon omwille van stabieltechnische redenen niet volledig uitgevoerd worden. De verontreiniging wordt volledig aangepakt met gestimuleerde biologische afbraak.

Uitdaging:

De sanering van een omvangrijke en diepe grondwaterverontreiniging met chloorsolventen afkomstig van een voormalig metaalverwerkend bedrijf. 

Oplossing:

De sanering wordt uitgevoerd met gestimuleerde biologische afbraak d.m.v. grondwaterrecirculatie met dosering van koolstofbron.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsen van 73 monitoringspeilbuizen voor actualisatie afperking verontreiniging (1.600 m pulsboren)
 • Plaatsen van 7 pompputten tot 40 m-mv (spoelboring met omgekeerde circulatie)
 • Plaatsen van 340 infiltratieputten van 12 tot 38 m-mv (5.500 m spoelboring met omgekeerde circulatie)
 • Individuele aansluiting van alle infiltratieputten met afzonderlijke debietmeter (9 km leidingwerk)
 • Leveren en plaatsen van een volautomatisch continu grondwaterrecirculatiesysteem
  – Debiet: 2 tot 14 m³/h (nominaal 7 m³/h) d.m.v. 7 frequentiegestuurde deepwell pompen (24u/7d)
  – Dosering van melasse van 0,5 tot 2 vol% (nominaal 1 vol%)
  – Dosering van pH-buffer
  – Automatische kleppensturing op 16 infiltratiestrengen
  – Automatische alternerende werking van zakkenfilters
  – Telemetrie en datalogging
 • Exploitatie van het grondwaterrecirculatiesysteem

Resultaat:

Eind 2019 werd ca. 40.000 m³ grondwater gerecirculeerd, waarbij ca. 160 ton melasse werd gedoseerd. De biologische afbraak wordt continu opgevolgd. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Uitdaging:

Onder de garagewerkplaats is een verontreiniging met minerale olie aanwezig, die dient gesaneerd te worden.

Oplossing:

De verontreiniging werd gesaneerd door een inpandige ontgraving in combinatie met schoringswerken voor immobilisatie van de constructie van de werkplaats.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsen van 4 driepuntschoren (40 ton) met chemische ankers
 • Ontgraving van de grondverontreiniging tot 2 m-mv onder de kolommen
 • Afvoer en fysico-chemische reiniging van 230 ton verontreinigde grond
 • Aanvullen en verdichten van de ontgravingsput met aanvulzand
 • Grondwaterbemaling en –zuivering voor een debiet van 5m³/h
 • Aanleggen nieuwe funderingszolen

Resultaat:

Volledige verwijdering van de grondverontreiniging met minerale olie. Herstel van de constructie in oorspronkelijke staat.

Uitdaging:

Op een tankstation in Heusden-Zolder was een grond- en grondwaterverontreiniging aanwezig met minerale olie en vluchtige aromaten (voornamelijk benzine). Deze verontreiniging diende gesaneerd te worden door ontgraving en een nasanering voor de grondwaterverontreiniging.

Oplossing:

 • De bodemsanering bestond uit:
  • Opbraak asfaltverharding
  • Cleanen en verwijderen 2 ondergrondse benzinetanks
  • Ontgraving middels beschoeiingskist tot 6 m diepte
  • Plaatsen en in stand houden grondwaterbemaling
  • Plaatsen en in stand houden van een waterzuiveringsinstallatie van 20 m³/h bestaande uit een oliewaterafscheider en striptoren met luchtzijdig actief koolfilter
  • Aanvullen van de bouwput met proper aanvulzand
  • Plaatsing van 4 grondwateronttrekkingsfilters en 11 bodemluchtextractiefilters.
  • Exploitatie en onderhoud van grondwateronttrekking, bodemluchtextractie en lucht– en waterzuivering gedurende 12 maanden.

Resultaat:

Er werd ca. 1000 ton verontreinigde grond afgevoerd voor biologische verwerking. De grondwaterverontreiniging werd gesaneerd tot een stabiele eindsituatie.

Uitdaging:

Gestimuleerde biologische afbraak van een omvangrijke grond -en grondwaterverontreiniging met chloorsolventen op een voormalige industriële site in de binnenstad van Mechelen.

Oplossing:

De gestimuleerde biologische afbraak werd uitgevoerd via de injectie van verdunde melasse:

 • Plaatsing van ca. 240 vaste injectiefilters en drains (2 kernzones en 2 bioschermen) met diverse dieptes (2,0—6,0 m-mv en 7,0—10,0 m) via spoelboren
 • Verfijning van de afperking van de grondwaterverontreiniging via grondwaterstaalname uit injectiefilters
 • Aanmaak van verdunde melasse op de locatie met kanaalwater
 • Injectie van ca. 1.000 m³ verdunde melasse en ca. 200 m³ water (naspoelen) per
 • Injectie van 40 m³ traagwerkende C-bron (ENNA) ter hoogte van de bioschermen tijdens de laatste injectieronde.

Resultaat:

Na 2 volwaardige en 2 halve injectierondes werd een verregaande biologische afbraak vastgesteld tot en met de vorming van etheen.