Uitdaging:

Bouwen en exploiteren van een ontijzeringsinstallatie voor gebruik van grondwater als proceswater

Oplossing:

Volgende werken werden uitgevoerd voor de bouw van de ontijzeringsinstallatie met een capaciteit van 15 m³/h:

 • Plaatsen van een influent– en effluentbuffer
 • Installeren van frequentiegestuurde influent en effluentpomp, debiet– en drukmeters
 • Plaatsen en aansluiten van een dubbele zandfilter met beluchtingstank
 • Het monteren van alle leidingwerk (PVC en HDPE)
 • Plaatsen van gestuurde kleppen voor automatische werking
 • Plaatsen en monteren van een sturingskast met geïntegreerde PLC
 • Bekabeling van de volledige installatie
 • Plaatsen van een continue ijzermeting voor bewaking van het effluent
 • Exploitatie van de installatie

Resultaat:

De ontijzeringsinstallatie wordt 24u/7d volcontinu belast, haalt een bedrijfszekerheid van meer dan 95% en reduceert de ijzerconcentratie van 10 mg/l tot < 0,1 mg/l.

Uitdaging:

De bodem onder een tankenpark in de Antwerpse haven is sterk verontreinigd met gasolie. In totaal gaat het om 690 kubieke meter grond en een verontreinigde drijflaag van 200 m3. Tijdens een eerdere sanering is het niet gelukt om de drijflaag te verwijderen. WeGroSan/hmvt krijgt de opdracht om de drijflaag te verwijderen en de bodem te saneren. De explosieveilige zones waarbinnen gewerkt moet worden, vormen een extra uitdaging.

Oplossing:

WeGroSan/hmvt ontwikkelt in eigen huis een saneringsconcept. Hierbij worden meerdere saneringstechnieken ingezet: selectief afpompen van de drijflaag, multifase-extractie, persluchtinjectie en biologische afbraak. In het ontwerp en bij de aanleg van de systemen is rekening gehouden met de strenge veiligheidsvoorschriften die voor deze site gelden.

Ontwerp saneringstechniek en zuivering

 • Selectief drijflaag afpompen
 • Multi Phase Extraction
 • Persluchtinjectie
 • Biologische afbraak (persluchtinjectie)

Werkzaamheden

 • Aanleg van het onttrekkingssysteem
 • Installatie  van 250 DFE-onttrekkingsfilters
 • Installatie van 120 PLI filters
 • Aansluiten van 150 bestaande filters
 • Aanleg van circa 21 km HDPE leidingwerk

Bijzonderheden

 • Bouw van saneringsinstallaties op twee locaties (EX) inclusief meetinstrumenten en besturing

Waterzuivering

 • Capaciteit 5 m³/uur
 • Olie/water afscheider
 • Producttank
 • Striptoren
 • Zuurdosering
 • Biorotor
 • Waterzijdig actief koolfilters

Luchtzuivering

 • Luchtzijdige actief koolfilters

 

Resultaten:

WegroSan/hmvt legt in 2005 een onttrekkingssysteem aan en installeert onder meer 250 Meer Fasen Extractiefilters en 120 PersLuchtInjectie-filters. Ook de 140 bestaande filters zijn aangesloten op ons onttrekkingssysteem. Op twee locaties (EX-zones) worden saneringsinstallaties gerealiseerd inclusief meetinstrumenten en besturing. De sanering is opgestart in 2007 en wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2017 succesvol afgerond.

Uitdaging

Het Guldensporencollege in Kortrijk gebruikte tot 2010 diep grondwater voor sanitaire toepassingen. Als gevolg van een verbod op het gebruik van dit diepe grondwater, heeft HMVT in samenwerking met Wegrosan, de bestaande boorputten volgens de regels buiten gebruik gesteld.

Oplossing

Via een boorput van 22 meter diepte wordt het grondwater met een instelbaar debiet opgepompt en behandeld in een automatisch terugspoelbare ontijzeringsinstallatie en een onthardingsunit. Via een bestaande buffertank wordt het behandelde grondwater naar de verschillende afnamepunten gebracht. De grondwaterzuiveringsinstallatie werkt volledig autonoom en werd op maat ontworpen voor plaatsing in de kelder van het schoolgebouw.

Resultaten

WeGroSan/hmvt heeft de bestaande boorputten volgens de regels buiten gebruik gesteld en een compleet nieuwe waterwinning gerealiseerd. Met deze investering bespaart het Guldensporencollege jaarlijks zo’n 2.400 m3 leidingwater.

Uitdaging

In 2015 en 2016 heeft WeGroSan/hmvt, in samenwerking met Sweco België, een renovatieproject van een waterzuiveringsinstallatie uitgevoerd. Het ging hier over grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie, BTEX en MTBE.

Oplossing

Het project omvatte de uitbreiding en renovatie van de waterzuiveringsinstallatie op het terrein van Vesta Terminal Antwerp. Deze installatie heeft een capaciteit van 30m3/uur en is gelegen in een ATEX omgeving.

Resultaten

Naast het uitbreiden van de beton verharding en de opstelplaats is ook een ontijzeringsstap geïmplementeerd (oxidatietank met Ph-meting, loogdosering en coagulansdosering). Daarnaast is de werking van de continue zandfilter, de plaatbeluchters en de oliewaterafscheiders geoptimaliseerd, is er een vochtafscheider en heater op de luchtstroom geplaatst en zijn luchtkanalen op de ventilatoren van de plaatbeluchters geïnstalleerd. Er is voor dit project een tweede waterzijdige aktief koolfilter geplaatst en de werking van de waterzijdige actief koolfilters is geautomatiseerd. Het plaatsen van temperatuur- en zuurstofmetingen in de bestaande oliewaterafscheider voor hemelwater (Ex-zone 0) t.b.v. persoonlijke bescherming, het plaatsen en aansluiten van ventieleilanden voor de gestuurde kleppen en het volledig vernieuwen van de elektrische kast en sturing van de zuiveringsinstallatie behoren tot de acties die zijn uitgevoerd. Tot slot zijn ook het leidingwerk (HDPE elektrolassen), de bekabeling en kabelgoten volledig vernieuwd.

Uitdaging:

Sanering van een grondwaterverontreiniging met chloorsolventen afkomstig van een voormalige kabelslagerij in een woonverkaveling in Dendermonde.

Oplossing:

De verontreiniging, die zich heeft verspreid tot een diepte van 17 m-mv, wordt aangepakt via de injectie van een koolstofbron en een zuurstof afgevende component met als doel een gestimuleerde biologische afbraak.

Omschrijving van de werken:

 • Productie van 270 m³ ENNA (geëmulgeerde soya-olie opgemengd met een snelle koolstofbron en nutriënten) als trage koolstofbron met snelstarter
 • Deze koolstofbron bevat zowel snelle als traag beschikbare koolstof met een levensduur van 3 tot 5 jaar met een gespreid, gecontroleerd vrijgavepatroon
 • Injectie van 270 m³ ENNA middels direct push (roto-injectie)
  – 94 injectiepunten in de kernzone van 2 tot 17 m-mv
  – 49 injectiepunten in de pluimzone in 3 anaërobe bioschermen van 7 tot 17 m-mv
 • Aanmaak van 16 m³ ORC (zuurstofafgevende component)
 • Injectie van 16 m³ ORC middels direct-push (roto-injectie)
  – 27 injectiepunten in de pluimzone in 2 aërobe bioschermen van 7 tot 17 m-mv

Resultaat:

De koolstofbron en de zuurstofafgevende component werd gelijkmatig in de bodem verspreid. De biologische afbraak wordt momenteel opgevolgd.

Uitdaging:

Renovatie en vernieuwing van de waterzuiveringsinstallaties van enkele tankstations langs de autosnelwegen in België.

Oplossing:

De werken bestonden uit 2 fases:

Fase 1: Inventarisatie

 • Inventarisatie van de bestaande toestand (capaciteit bestaande installaties, belasting bestaande installaties, toestand verschillende onderdelen)
 • Elektrisch en elektro-mechanisch nazicht van de installaties
 • Nazicht van de bouwkundige toestand
 • Opmaken van een rapport met aanbevelingen voor renovatie en/of nieuwbouw

Fase 2: Aanpassingswerkzaamheden (verschillend per installatie)

 • Cleanen van de installaties
 • Vervangen van defecte pompen
 • Vervangen van defecte compressoren
 • Vervangen van air-lifts door pompen
 • Aanpassen en/of vernieuwen van elektrische kasten en sturingen
 • Aanleggen van extra leidingwerk en kabels
 • Afbraak van een oude zuiveringsinstallatie
 • Plaatsen van een nieuwe vetvanger
 • Plaatsen, aansluiten en opstarten van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie
 • Opmaken van as-built dossiers

Resultaat:

Zuivering van het huishoudelijk afvalwater en afvalwater van de restaurants op de 4 verschillende locaties langs de autosnelwegen in België met een capaciteit van 5 en 300 inwonersequivalenten.

Uitdaging:

Het realiseren van waterzuiveringssysteem voor het afvalwater van een kantoorboot.

Oplossing:

Voor de zuivering van het afvalwater op een kantoorboot werd een groen en duurzaam waterzuiveringssysteem gebouwd dat bestaat uit een belucht rietveld in combinatie met een waterzijdig aktief kool filter.

Op deze manier wordt het afvalwater gezuiverd, waarbij een groot gedeelte wordt herbruikt voor het spoelen van de toiletten; de rest wordt geloosd. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing van leidingwater.

Resultaat:

Het afvalwaterrecuperatiesysteem zorgt voor een aanzienlijke besparing van het leidingwater.  Het gezuiverde afvalwater dat geloosd wordt voldoet  ruimschoots aan de toegestane lozingsnormen. Het biologisch zuurstofverbruik (BZV) ligt met < 3mg/l ver onder de norm van 25 mg/l. En hetzelfde geldt voor het Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) van 59 mg/l (norm: 125 mg/l) en de zwevende stoffen 13 mg/l waar 60 mg/l de norm is.

 

Uitdaging:

Behandeling van 50 ton verontreiniging in een zeer kort tijdsbestek van enkele maanden.

Oplossing:

Thermische in-situ sanering door middel van Electrical Resistance Heating (ERH): het grondwater wordt verwarmd tot ca. 100 °C waardoor de vluchtige verontreinigingen uitdampen. Het zuiveren van deze dampen vormt de grootste uitdaging, namelijk het behandeling van 50 ton verontreiniging in een zeer kort tijdsbestek van enkele maanden.

 Resultaat:

Meer dan 20 ton product verwijderd.