Uitdaging:

Bouwen en exploiteren van een ontijzeringsinstallatie voor gebruik van grondwater als proceswater

Oplossing:

Volgende werken werden uitgevoerd voor de bouw van de ontijzeringsinstallatie met een capaciteit van 15 m³/h:

 • Plaatsen van een influent– en effluentbuffer
 • Installeren van frequentiegestuurde influent en effluentpomp, debiet– en drukmeters
 • Plaatsen en aansluiten van een dubbele zandfilter met beluchtingstank
 • Het monteren van alle leidingwerk (PVC en HDPE)
 • Plaatsen van gestuurde kleppen voor automatische werking
 • Plaatsen en monteren van een sturingskast met geïntegreerde PLC
 • Bekabeling van de volledige installatie
 • Plaatsen van een continue ijzermeting voor bewaking van het effluent
 • Exploitatie van de installatie

Resultaat:

De ontijzeringsinstallatie wordt 24u/7d volcontinu belast, haalt een bedrijfszekerheid van meer dan 95% en reduceert de ijzerconcentratie van 10 mg/l tot < 0,1 mg/l.

Uitdaging:

De bodem onder een tankenpark in de Antwerpse haven is sterk verontreinigd met gasolie. In totaal gaat het om 690 kubieke meter grond en een verontreinigde drijflaag van 200 m3. Tijdens een eerdere sanering is het niet gelukt om de drijflaag te verwijderen. WeGroSan/hmvt krijgt de opdracht om de drijflaag te verwijderen en de bodem te saneren. De explosieveilige zones waarbinnen gewerkt moet worden, vormen een extra uitdaging.

Oplossing:

WeGroSan/hmvt ontwikkelt in eigen huis een saneringsconcept. Hierbij worden meerdere saneringstechnieken ingezet: selectief afpompen van de drijflaag, multifase-extractie, persluchtinjectie en biologische afbraak. In het ontwerp en bij de aanleg van de systemen is rekening gehouden met de strenge veiligheidsvoorschriften die voor deze site gelden.

Ontwerp saneringstechniek en zuivering

 • Selectief drijflaag afpompen
 • Multi Phase Extraction
 • Persluchtinjectie
 • Biologische afbraak (persluchtinjectie)

Werkzaamheden

 • Aanleg van het onttrekkingssysteem
 • Installatie  van 250 DFE-onttrekkingsfilters
 • Installatie van 120 PLI filters
 • Aansluiten van 150 bestaande filters
 • Aanleg van circa 21 km HDPE leidingwerk

Bijzonderheden

 • Bouw van saneringsinstallaties op twee locaties (EX) inclusief meetinstrumenten en besturing

Waterzuivering

 • Capaciteit 5 m³/uur
 • Olie/water afscheider
 • Producttank
 • Striptoren
 • Zuurdosering
 • Biorotor
 • Waterzijdig actief koolfilters

Luchtzuivering

 • Luchtzijdige actief koolfilters

 

Resultaten:

WegroSan/hmvt legt in 2005 een onttrekkingssysteem aan en installeert onder meer 250 Meer Fasen Extractiefilters en 120 PersLuchtInjectie-filters. Ook de 140 bestaande filters zijn aangesloten op ons onttrekkingssysteem. Op twee locaties (EX-zones) worden saneringsinstallaties gerealiseerd inclusief meetinstrumenten en besturing. De sanering is opgestart in 2007 en wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2017 succesvol afgerond.

Uitdaging

Het Guldensporencollege in Kortrijk gebruikte tot 2010 diep grondwater voor sanitaire toepassingen. Als gevolg van een verbod op het gebruik van dit diepe grondwater, heeft HMVT in samenwerking met Wegrosan, de bestaande boorputten volgens de regels buiten gebruik gesteld.

Oplossing

Via een boorput van 22 meter diepte wordt het grondwater met een instelbaar debiet opgepompt en behandeld in een automatisch terugspoelbare ontijzeringsinstallatie en een onthardingsunit. Via een bestaande buffertank wordt het behandelde grondwater naar de verschillende afnamepunten gebracht. De grondwaterzuiveringsinstallatie werkt volledig autonoom en werd op maat ontworpen voor plaatsing in de kelder van het schoolgebouw.

Resultaten

WeGroSan/hmvt heeft de bestaande boorputten volgens de regels buiten gebruik gesteld en een compleet nieuwe waterwinning gerealiseerd. Met deze investering bespaart het Guldensporencollege jaarlijks zo’n 2.400 m3 leidingwater.

Uitdaging

In 2015 en 2016 heeft WeGroSan/hmvt, in samenwerking met Sweco België, een renovatieproject van een waterzuiveringsinstallatie uitgevoerd. Het ging hier over grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie, BTEX en MTBE.

Oplossing

Het project omvatte de uitbreiding en renovatie van de waterzuiveringsinstallatie op het terrein van Vesta Terminal Antwerp. Deze installatie heeft een capaciteit van 30m3/uur en is gelegen in een ATEX omgeving.

Resultaten

Naast het uitbreiden van de beton verharding en de opstelplaats is ook een ontijzeringsstap geïmplementeerd (oxidatietank met Ph-meting, loogdosering en coagulansdosering). Daarnaast is de werking van de continue zandfilter, de plaatbeluchters en de oliewaterafscheiders geoptimaliseerd, is er een vochtafscheider en heater op de luchtstroom geplaatst en zijn luchtkanalen op de ventilatoren van de plaatbeluchters geïnstalleerd. Er is voor dit project een tweede waterzijdige aktief koolfilter geplaatst en de werking van de waterzijdige actief koolfilters is geautomatiseerd. Het plaatsen van temperatuur- en zuurstofmetingen in de bestaande oliewaterafscheider voor hemelwater (Ex-zone 0) t.b.v. persoonlijke bescherming, het plaatsen en aansluiten van ventieleilanden voor de gestuurde kleppen en het volledig vernieuwen van de elektrische kast en sturing van de zuiveringsinstallatie behoren tot de acties die zijn uitgevoerd. Tot slot zijn ook het leidingwerk (HDPE elektrolassen), de bekabeling en kabelgoten volledig vernieuwd.

Uitdaging:

De sanering van een grondwaterverontreiniging met chloorsolventen in park Zwijgershoek te Sint-Niklaas. De ondergrond wordt bestaat uit leemhoudend zand. Op de verontreiniging staan grote beukenbomen, die geen invloed mochten ondervinden van de sanering.

Oplossing:

De grondwaterverontreiniging werd aangepakt met in-situ chemische oxidatie met geactiveerd persulfaat via vaste injectiefilters.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsing van 24 injectiefilters tot op de Boomse Klei op een diepte van ca 4 m.
 • Nulmonitoring via bemonstering en analyse van de geplaatste injectiefilters voor detailkartering van de verontreiniging
 • Injectie van 12 m³ katalysator en oxidator per injectieronde
 • Er werden 4 injectierondes uitgevoerd
 • De injectierondes werden uitgevoerd in een periode zonder sapstromen van de bomen

Resultaat:

Na 4 injectierondes werden in de meeste peilbuizen de saneringsdoelstellingen bereikt. Met de sanering werd een stabiele eindsituatie bekomen.

Uitdaging:

Bodemsanering van een grondwaterverontreiniging met chloorsolventen als gevolg van voormalige bedrijfsactiviteiten zoals metaalbewerking en spuiterij.

Oplossing:

De bodemsanering bestond uit gestimuleerde biologische afbraak met injectie van nutrolase.

Omschrijving van de werken:

  • Plaatsen van 17 injectiefilters in de kernzone en 6 injectiefilters als bioscherm tot 8 m-mv.
  • Jaarlijkse injectie van verdunde nutrolase (100m³per injectieronde) gedurende 3 jaar

Resultaat:

Na 3 jaar werden praktisch in alle peilbuizen de saneringsdoelstellingen bereikt. Met de sanering werd een stabiele eindsituatie bekomen.

Uitdaging:

Nagaan of gestimuleerde biologische afbraak een haalbare saneringstechniek is voor de aanwezige grondwaterverontreiniging met chloorsolventen.

Oplossing:

De pilootproef gestimuleerde biologische afbraak bestond uit een injectie van natriumlactaat in combinatie met een bacteriële ent.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsen van 3 manuele injectiefilters en 2 monitoringsfilters tot 5,0 m-mv
 • Anaëroob maken van leidingwater met bacteriecultuur
 • Injectie van 1 m³ verdunde natriumlactaat met anaëroob water
 • Naspoelen met 0,5 m³ anaëroob water
 • Toepassen van 15 liter commerciële ent (108 cellen Dehalococcoides/ml)
 • Omwille van beperkte toegang en beperkte ruimte werd de koolstofbron op voorhand aangemaakt en in een IBC ter plaatse gebracht
 • Injectie vanuit de IBC vanaf de overkant van de straat

Resultaat:

Van nature uit was geen biologische afbraak aanwezig op de site ten gevolge van een hoog nitraatgehalte. De pilootproef heeft uitgewezen dat biologische afbraak een haalbare saneringstechniek is waarbij volledige afbraak tot ethenen mogelijk is.

Uitdaging:

Sanering van een grondwaterverontreiniging met vluchtige olie en aromaten afkomstig van een voormalige asfaltfabriek.

Oplossing:

De in-situ sanering bestond uit een persluchtinjectie en bodemluchtextractie.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsen van een middenspanningscabine voor elektriciteitsvoorziening
 • Plaatsing van 18 horizontale drains voor bodemluchtextractie en 58 persluchtinjectiefilters tot 7 m diepte
 • Bodemluchtextractie-unit met een capaciteit van 2 x 500 Nm³/h
 • Persluchtinjectie-unit met een capaciteit van 30 Nm³/h
 • Sturing persluchtinjectie via gestuurde kleppen (intermitterende werking)
 • Luchtzuiveringsinstallatie met:
  – Katalytische oxidatie (capaciteit 500 m³/h)
  – 4 luchtkoolfilters (inhoud 2m³)
 • Waterzuiveringsinstallatie bodemvocht met 1 waterzijdige koolfilter
 • PLC-sturing met telemetrie en logging debieten, drukken en temperaturen.

 Resultaat:

De bodemsanering is momenteel lopende. De katalytische oxidatie draait reeds een half jaar autotherm, wat een aanzienlijke besparing van aktief kool oplevert.

 

Uitdaging:

De sanering van een grond- en grondwaterverontreiniging met chloorsolventen afkomstig van een oude wasserij in een stedelijke omgeving in Ledeberg.

Oplossing:

De bodemsanering bestond uit een kernontgraving, gevolgd door de gestimuleerde biologische afbraak van de grondwaterverontreiniging met chloorsolventen.

Omschrijving van de werken:

  • Ontgraving van de ondiepe en diepe kern
  • Afvoer en fysico-chemische reiniging van 426 ton verontreinigde grond
  • Aanvullen en verdichten van de ontgravingsput
  • Grondwaterbemaling en –zuivering voor een debiet van 20 m³/h
  • Plaatsen van 26 injectiefilters tot 6 m-mv
  • Injectie van verdunde natriumlactaat in 3 injectierondes (50 m³ per ronde inclusief naspoelen)
  • Injectie van een traag werkende koolstofbron

Resultaat:

De kernontgraving kon omwille van stabieltechnische redenen niet volledig uitgevoerd worden. De verontreiniging wordt volledig aangepakt met gestimuleerde biologische afbraak.

Uitdaging:

Sanering van een grondwaterverontreiniging met chloorsolventen afkomstig van een voormalige kabelslagerij in een woonverkaveling in Dendermonde.

Oplossing:

De verontreiniging, die zich heeft verspreid tot een diepte van 17 m-mv, wordt aangepakt via de injectie van een koolstofbron en een zuurstof afgevende component met als doel een gestimuleerde biologische afbraak.

Omschrijving van de werken:

 • Productie van 270 m³ ENNA (geëmulgeerde soya-olie opgemengd met een snelle koolstofbron en nutriënten) als trage koolstofbron met snelstarter
 • Deze koolstofbron bevat zowel snelle als traag beschikbare koolstof met een levensduur van 3 tot 5 jaar met een gespreid, gecontroleerd vrijgavepatroon
 • Injectie van 270 m³ ENNA middels direct push (roto-injectie)
  – 94 injectiepunten in de kernzone van 2 tot 17 m-mv
  – 49 injectiepunten in de pluimzone in 3 anaërobe bioschermen van 7 tot 17 m-mv
 • Aanmaak van 16 m³ ORC (zuurstofafgevende component)
 • Injectie van 16 m³ ORC middels direct-push (roto-injectie)
  – 27 injectiepunten in de pluimzone in 2 aërobe bioschermen van 7 tot 17 m-mv

Resultaat:

De koolstofbron en de zuurstofafgevende component werd gelijkmatig in de bodem verspreid. De biologische afbraak wordt momenteel opgevolgd.